STICHTING BEHOUD HERV. KERK BORCULO

Stichting Behoud Hervormde Kerk Borculo

In juli 2000 is de Stichting Behoud Hervormde Kerk Borculo bij notariële akte opgericht door het College van Kerkvoogden. Het doel van de Stichting is het verwerven van gelden voor de restauratie en instandhouding van de Joriskerk en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woord. De Joriskerk is een Rijksmonument opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.

De binnenkant van de Joriskerk was dringend aan restauratie toe. De kerkenraad verwachtte van het stichtingsbestuur dat zij aangaf wat er daadwerkelijk moest gebeuren en dat zij de uitvoering van de restauratie op zich nam. Omdat de kerk een rijksmonument is, was toestemming nodig van zowel kerkelijke als van burgerlijke zijde. Het liturgisch beleid van de kerkenraad was er op gericht het liturgisch centrum te verplaatsen van het koor naar het midden van het schip, zodat de kerkelijke gemeenteleden meer betrokken waren bij de dienst en bij elkaar.

In maart 2003 werden in de zijbeuk nieuwe gebrandschilderde glas-in-loodramen geplaatst met de volgende afbeelding: Joris en de Draak, liturgisch raam en een raam waarin de stormramp werd verbeeld. De glas-in-loodramen in de zuidelijke muur werden vernieuwd en de gebrandschilderde glas-in-loodramen in het koor werden gerestaureerd. Alle ramen werden van voorzetramen voorzien.

In 2004 werd de verwarming vervangen, wat een hele operatie was. De restauratie van de binnenkant van de kerk werd in twee fasen uitgevoerd. In februari 2008 werd begonnen met fase 1: het realiseren van twee toiletten in de hal, nieuwe consistoriekamer, nieuw plafond en verlichting in de hal. Daarna kwam fase 2 aan de beurt. Hiervoor moest de kerk worden gesloten. De laatste kerkdienst was op 21 juni 2008. Daarna volgde een gigantische klus. De banken, preekstoel en vloer moesten er uit.  Nu kon de opbouw beginnen:  verwarmingsbuizen leggen, vloeren storten, muren afbikken en stukadoren. Tegels en houten merbau vloer leggen, nieuwe bedrading voor elektriciteit en geluid aanbrengen.  Het orgel moest worden gerestaureerd.

Een deel van de banken, de preekstoel, die geen functie meer heeft, herplaatsen. De nieuwe stoelen en het nieuwe liturgisch meubilair plaatsen. Met kerst 2008 werd de kerk officieus in gebruik genomen. De restauratie van het orgel was nog niet klaar, maar begin april was deze restauratie voltooid. De officiële opening vond op 17 april 2009 plaats. Na de restauratie van de binnenkant mocht de buitenkant niet worden vergeten. Bij de Rijksdienst is in 2010 een zesjarenplan ingediend voor het onderhoud van de buitenkant. In 2016 is dit plan voltooid.

Maar omdat een eeuwenoud gebouw altijd onderhoud vergt, is er in 2016 een nieuw onderhoudsplan voor zes jaar bij de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed ingediend. Dit plan is goedgekeurd en hiervoor krijgen we 50% subsidie. De Stichting zal proberen voor de andere helft, zijnde € 46.665,--,  te zorgen.  Door het organiseren van Valentijnsconcerten, verkoop van boeken, exposities van kunstenaars uit de regio tijdens de openstelling van de Joriskerk in de zomermaanden, zamelt de Stichting voor dit project geld in. Maar zonder hulp van u en anderen zal het niet gaan. Onze banknummers vindt u hieronder.

 

Voorzitter vacant        Email:
Bankrekening  

Rabobank:  NL74 RABO 0309 609 240

    Anbi gegevens vindt u hier