PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

De Protestantse Gemeente te Winterswijk en de pioniersplek ‘De nieuwe Rank’ van de Protestantse Gemeente De Wijngaard te Borculo zijn gezamenlijk op zoek naar een

 

verbindende pionier voor 32 tot 36 uur per week

 

met als doelgroep jongeren, jonge gezinnen

en mensen die op zoek zijn naar zingeving

 

Wij willen mensen in aanraking brengen met Gods liefde door te vieren, te vernieuwen en te verbinden. We zoeken naar wat ons onderling bindt door samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen voor ons dagelijkse leven.

Wij zoeken een pionier die past bij ons verlangen naar een plek om op eigentijdse wijze vorm te geven aan ons geloof, waar ruimte is voor de vragen van vandaag de dag. Ontmoeting staat centraal en iedereen is welkom die (Christelijke) zingeving zoekt. Wij willen werken aan  aanstekelijke en naar buiten gerichte kerkplekken. Onderlinge betrokkenheid en hartelijkheid zijn daarbij kernbegrippen.

We verwachten van je dat je in staat bent:

 • Verbindingen te leggen en samenhang aan te brengen tussen de verschillende bestaande en nieuw op te zetten missionaire activiteiten
 • Bestaande missionaire activiteiten zoals kinderkringen (clubs) en Kliederkerk te verstevigen en uit te bouwen
 • Nieuwe contacten aan te gaan en relationeel kunt werken
 • Nieuwe wegen te zoeken en out of the box te denken
 • Mensen te inspireren
 • Dat je kritisch bent en reflecteert op wat je ziet en wat er gebeurt
 • Dat je communicatief sterk bent in de verbinding en de relatie naar anderen

Je bent als pionier een enthousiasmerende en verbindende teamspeler. Je hebt een theologische, agogische of anderszins relevante opleiding op hbo-niveau en interesse in en ervaring met geloofsoverdracht. Je werkt als pionier samen met een stevig en enthousiast kernteam. We dragen met elkaar het pioniersproject. Verder word je ondersteund door een pionierbegeleider van de PKN.

Ons aanbod

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Een contract voor 32 tot 36 uur per week voor eerst maximaal drie jaar (opstart van de pioniersplek) en mogelijk verlenging.

Informatie & solliciteren

Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 15 juli 2019 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 22 juli.

Via de websites www.pgdewijngaard.nl en www.pgwinterswijk.nl zijn een uitgebreide beschrijving van de vacature, de geloofsgemeenschap, het beleidsplan en het pioniersplan beschikbaar.

Voor aanvullende informatie kun je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan zorgen wij ervoor dat de juiste persoon contact met je opneemt.

 

 

Over het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Winterswijk

 

Het afgelopen jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kerkelijke betrokkenheid van de jongere gemeenteleden tot ongeveer 50 jaar. Daarnaast was de vraag wat de PGW voor deze groep gemeenteleden zou kunnen betekenen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door kerkelijk werker Wessel Brandenburg en een verslag dat door hem geschreven is, kan op verzoek toegestuurd worden.

De belangrijkste conclusies waren dat een vrij grote groep gemeenteleden zich niet of niet in grote mate betrokken voelt bij de PGW. Dat wil niet zeggen dat ze niet religieus of gelovig zijn, maar dat ze hun geloof beleven los van de kerk. Als het gaat om belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals een geboorte, huwelijk en overlijden, speelt de kerk nog wel een grote rol. Van alle kerkdiensten die er worden gehouden binnen de PGW wordt de Young@Heartdienst het meest gewaardeerd. Dit is een dienst met een meer vernieuwend karakter, waar ruimte is om te experimenteren. Veel mensen die zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk binnen de kerk vind je binnen deze doelgroep niet. Een uitzondering hierop vormen activiteiten die voor kinderen georganiseerd worden, hiervoor zijn wel vrijwilligers te vinden.

Wessel Brandenburg komt ook met een aantal aanbevelingen, waarvan de belangrijkste is: Durf te experimenteren. Zoek naar nieuwe wegen om de jongere generatie weer aan te spreken. Een andere aanbeveling is het aanstellen van een kerkelijk werker voor gemeenteleden tot ongeveer 50 jaar en het aanstellen van een diaconaal of missionair medewerker. In de visie van Wessel zou het hierbij gaan om twee verschillende personen, waarbij de één zich richt op binnenkerkelijke activiteiten en de ander meer naar buiten gericht is. De kerkenraad heeft deze aanbeveling niet geheel overgenomen, maar is op zoek naar één persoon die oog heeft voor beide aandachtsvelden. Het creëren van ruimte voor onderlinge ontmoeting, is een andere aanbeveling, waarbij Wessel opmerkt dat het ook bereidheid vraagt van de doelgroep om te komen. Het zou ook goed zijn als de stem van de jongeren meer gehoord wordt, doordat zij een grotere rol of invloed krijgen binnen de kerkenraad en binnen andere overlegstructuren. 

Naast het onderzoek van Wessel Brandenburg en in samenwerking met hem is er een klein, maar enthousiast groepje gemeenteleden ontstaan dat zich beraadt over de toekomst van het jeugdwerk. Wij noemden dit groepje “denktank jeugdwerk”. Voordat we allerlei dingen bedacht hebben om te gaan doen, hebben we eerst onderzocht waarom we dat willen. Wat hebben we voor ogen?

Wij hebben onbelemmerd onze dromen en wensen met betrekking tot het jeugdwerk uitgesproken en opgeschreven. Uiteraard deden wij dat in het besef dat er een groot verschil is tussen droom en werkelijkheid, maar dromen kunnen ons wel de weg wijzen. Al dromende kwamen wij tot de volgende uitgangspunten: Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving en elkaar en de leiding kunnen vertrouwen. Om te bereiken dat jongeren graag komen, staat bij de activiteiten die georganiseerd worden, het plezier voorop. Binnen het jeugdwerk is er oprechte aandacht voor elkaar: de ander wordt gezien en gehoord. Geloven is een werkwoord: we bieden activiteiten aan waarin ruimte is om ons geloof (in de brede zin van het woord) te beleven. Geloven heeft met God en de Bijbel te maken, maar ook met wie je zelf bent, wat je belangrijk vindt en hoe je met een ander omgaat. Kortom, we willen graag dat “Kinderen en jongeren elkaar ontmoeten op een plek die veilig is en plezier met elkaar hebben. Ze worden gezien en gehoord en komen in aanraking met het geloof”.

Uit een lange lijst van mogelijke activiteiten hebben we bedacht waar we dit kalender jaar mee aan de slag willen. We kwamen tot het volgende:

 • Kliederkerk: een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.
 • KiK: KiK is een alternatieve vorm van kindernevendienst en staat voor Kerk-In-Kerk. KiK gaat uit van de kinderen en hun belevingswereld, zonder methode. Er wordt telkens opnieuw bedacht hoe de kinderen en hun talenten aan bod kunnen komen. 
 • Place2B: voor de kinderen in de leeftijd 11-14 jaar wordt er op een vrijdagavond 1x per maand een activiteit aangeboden met een afwisselend en spetterend karakter.
 • Daarnaast wordt in oktober van dit jaar een musical gehouden (gemeentebreed!) en wordt er ook nog een en ander voor gemeenteleden tot ongeveer 50 jaar gedaan. 

Eén van de predikanten van de PGW, ds. Freerk Hovinga, houdt zich naast de algemene predikantswerkzaamheden, vooral bezig met het jeugd- en jongerenwerk. Met hem zal de toekomstige pionier veel samenwerken.

Het profiel van de Protestantse Gemeente Winterswijk

 

De Protestantse Gemeente te Winterswijk is in 2005 ontstaan uit de Gereformeerde Kerk van Winterswijk en de Hervormde Gemeente te Winterswijk. Dit was na een lang SoW-proces van ongeveer 25 jaar, met een versnelling na 2000. Dit had het voordeel dat wij meteen konden fuseren, als eerste gemeente in de Achterhoek.

Geografisch gezien beslaat de PGW het dorp Winterswijk, plus een groot buitengebied. Daarin zijn 9 buurtschappen: Meddo, Huppel, Henxel, Ratum, Brinkheurne, Kotten, Woold, Miste en Corle.

De gemeente heeft op dit moment 4452 leden (2778 belijdende leden; 1559 doopleden; 115 overige leden).

Er is een kern van zo’n 300 kerkleden die regelmatig de eredienst bezoekt. De kring, die zich betrokken weet bij het kerkenwerk en de kerkelijke organisatie is groter. Daarnaast is er een grote groep die alleen op gezette tijden gebruik wenst te maken van de diensten van de kerk. Over het algemeen kun je zeggen dat men in de buurtschappen iets meer vanuit de traditie lid is van de kerk. In het dorp staat men relatief vrijer ten opzichte van die traditie.

Wat betreft geloofskleur is de PGW pluriform te noemen: van orthodox en/of evangelisch tot vrijzinnig. De grote meerderheid houdt niet van uitgesproken standpunten. Wij geven elkaar de ruimte. Om elkaar niet te verliezen kiezen wij in veel situaties liever voor twee mogelijkheden dan voor één. Wij zijn meer praktisch van aard. Praten over het geloof doet het doorsnee lid van de PGW niet graag. Het ene lid heeft eerder behoefte om over het geloof te praten dan het andere lid. Gespreksgroepen zijn er wel maar gezien de grootte van de gemeente niet echt veel.

De gemeente bevindt zich net als veel andere gemeenten van de Protestantse Kerk in een krimpsituatie. Niet alleen qua aantal leden en aantal professionele werkers wordt de gemeente kleiner. Ook de deelname van leden aan kerkelijke activiteiten of het gebruikmaken van kerkelijke diensten wordt steeds minder. Wat betreft het laatste is eerst het aantal kerkelijke huwelijken per jaar afgenomen. Vervolgens is het aantal dopelingen en mensen die belijdenis doen afgenomen. Als gevolg van de krimp zal op den duur het aantal kerkelijke uitvaarten ook afnemen.

In tijden van crisis is er behoefte aan geestelijke ondersteuning. Maar men vindt het niet gemakkelijk om er om te vragen. Mensen in de omgeving moeten die behoefte dan signaleren. Hier en daar wordt men gemakkelijker in het vragen. Men leert, maar het leerproces verloopt langzaam.

Rekening houdend met de gegeven omstandigheden heeft de PGW gekozen om bewust pluriform te zijn. Daarmee doen wij volgens ons het meest recht aan bovengenoemde omstandigheden. Maar wij doen ook recht aan de overtuiging om een gastvrije gemeente te zijn. Hiermee krijgt iedereen de kans om op haar of zijn wijze persoonlijk antwoord te geven op Gods roepstem. Om met Huub Oosterhuis te spreken: “God is groter dan ons hart”. Anders gezegd: God laat zich niet in één beeld vangen. Want ieder mens is geschapen naar Gods beeld en laat daarmee iets eigens zien van God.

Het beleidsplan voor de komende jaren benadrukt, dat de gemeente ‘veelkleurig en veelklankig’ is. Wij willen dit ook zijn! De PGW biedt ruimte voor verschillen in geloofsbeleving. Met al die verschillende klanken en kleuren ‘weten’ we samen meer van God. Daarbij wil de PGW naar buiten gericht zijn (missionair) en oog hebben voor de nood van medemensen (diaconaal).

Daarom is er een divers aanbod van activiteiten. De PGW wil gastvrij zijn, door mee te leven met mensen binnen en buiten de gemeenschap. Wij streven naar laagdrempelige ontmoetingen. Jongeren en jongvolwassenen proberen wij hierbij nadrukkelijk in het vizier te krijgen en te houden.

Wat de kerkdiensten betreft, is er een breed aanbod. Wij stellen echter vast, dat er twee hoofdstromen zijn. De ene groep voelt zich thuis in de traditionele diensten. De andere groep (vooral jongeren en jonge gezinnen) voelt zich thuis in modernere, laagdrempelige diensten. Het zou goed zijn, als er meer verbinding zou zijn tussen de verschillende groepen.

Nieuwe ontwikkelingen

 • De commissie Gebouwen heeft in 2017 een rapport over de kerkgebouwen uitgebracht. De kerkenraad heeft besloten om dit rapport als leidraad te nemen voor de komende jaren. Dat betekent een bepaalde visie op de kerkgebouwen. Hierbij blijft de gemeente komende jaren gebruik maken van de beide kerkgebouwen, de Zonnebrinkkerk en de Jacobskerk. Wat de Jacobskerk betreft is er een intentie voor overdracht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Wij hebben besloten om te gaan onderhandelen over de voorwaarden om de Jacobskerk over te dragen. Voor gebruik van de kerk huren wij tijd en ruimte terug. De verwachting leeft, dat de kerkelijkheid blijvend sterk zal afnemen. Het rapport voorziet op termijn (tussen 7 en12 jaar) het afstoten van de Zonnebrinkkerk. E.e.a. hangt af van de (afnemende) betrokkenheid van leden bij de PGW. De verwachting is geuit, dat rond 2030 er alleen in de Jacobskerk gekerkt zal worden. Het gemeenteleven zal dan plaatsvinden in Den Angang.

Elke stap in dit proces vraagt telkens een zorgvuldige besluitvoering. Hierin is vooral ook goede communicatie met de gemeente noodzaak. Er moet een goed draagvlak zijn voor de ingrijpende beslissingen die te wachten staan.

 • De PGW werkt tot nu toe met het model Taakgroepen. De Protestantse Gemeente Winterswijk is in 2018 overgegaan naar één kerkenraad.
 • De Raad van kerken is begin 2017 opgeheven. De menskracht ontbreekt om de oecumene in een Raad van Kerken gestalte te geven. Nu proberen we via de besturen van de verschillende kerken de oecumene nog een beetje vorm te geven.

 

© Copyright 2019, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.